Hyresvillkor

ALLMÄNNA HYRESVILLKOR

 • All utrustning är grundförsäkrad av DM AUDIO AB vid användning inom Sveriges gränser.
 • Utrustningen skall förvaras på betryggande sätt för att försäkringen skall gälla.
 • Vid stöld eller skada måste skadeanmälan göras till DM AUDIO varvid polisanmälan bifogas.

OBSERVERA självrisk = 2.000:-

 • När utrustningen skall användas utanför Sveriges gränser måste tillstånd beviljas av DM AUDIO AB, samt tilläggsförsäkring tecknas.
 • Kontroll av utrustningen sker vid utlämnandet och återlämnandet av förhyraren och DM AUDIO tillsammans.
 • Utrustningen får ej uthyras i andra hand utan DM AUDIO’s medgivande.
 • All uthyrning sker på förhyrarens egen risk.
 • Förlorad eller skadad utrustning ersätts av förhyraren till gällande dagspris.
 • DM AUDIO AB ansvarar inte för misslyckat resultat vid användandet av utrustningen.
 • Förhyrd utrustning skall vara uthyraren tillhanda senast 11.00 dagen efter hyrestidens slut, om ej annat avtalats. Därefter debiteras förlängd hyreskostnad.
 • Utrustningen skall återlämnas i samma skick som vid utlämnandet, i annat fall debiteras för iordningställande av utrustningen.
 • Hyreskostnad debiteras förhyraren till dess att utrustningen är till fullo återlämnad.
 • Vid försenad betalning gäller dröjsmålsränta med 1,5% per månad.
 • Vid in- och utlämning av utrustning före och efter kontorstid debiteras ett tillägg om 250:-/påbörjad halvtimme.

DM AUDIO har rätt att omdelbart häva avtalet om:

a)    Hyresmannen inte fullgör sina betalningsåtaganden gentemot DM AUDIO då de förfaller till betalning.
b)    Utrustningen utsättes för ovårdsam behandling eller eljest vanvårdas så att betydande risk eller skada föreligger.
c)    Hyresmannen i övrigt åsidosätter bestämmelser i detta avtal, vars iakttagande inte är av endast ringa intresse för DM AUDIO.

Öppettider

Måndag-Fredag 09.00 – 17.00
Lunchstängt 11.30 – 12.30
Fred. Juli Månad 09.00 – 15.00